ວິໄສທັດ: ວຽກງານເສນາ

ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັັດຕັ້ງ ທັງສຸນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ກະທັດຫັດ ແລະ ທັນສະໄໝ.ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ ຢ່າງມີິວິທະຍາສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໂດຍມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ

ພັດທະນາສື່ມວນຊົນລາວໃຫ້ກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ-ທັນເຫດການ, ເປັນກະບອກສຽງອັນແຫຼມຄົມຂອງພັກ-ລັດ ທາງລວງເລີກ ແລະ ລວງກວ້າງ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫັນໄປສູ່ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ. ພົວພັນເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບເວທີສື່ມວນຊົນສາກົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມີບຸກຄະລະກອນ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສື່ມວນຊົນລາວ ສົມຄຸ່ກັບຍຸກສະໄໝ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານວັດທະນະທໍາ

ສຶບຕໍ່ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ສຶບທອດ, ຟື້ນຟູ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງ, ພັດທະນະອະລະຍະທໍາທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຸ່ນຄ່າວັດທະນະທໍາ ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ສະກັດກັ້ນສີ່ງຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ.ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທໍາໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຢ່າງຍຶນຍົງ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງຕາມທິດສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດນໍາໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນ ຂອງກະຊວງ(49) ເອກະສານບົດສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນ ຂອງກະຊວງ(49) ເອກະສານ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1
ບົດສະຫຼຸບເດືອນກຸມພາ ແລະ ແຜນການເດືອນ ມີນາ ກະຊວງ ຖວທ 2023
2
ບົດສະຫຼຸບເດືອນມັງກອນ ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ກຸມພາ ກະຊວງ ຖວທ 2023
3
ບົດສະຫຼຸບ ເດຶອນ ຕຸລາ ແລະ ແຜນການ ເດືອນພະຈິກ 2022 ກະຊວງ ຖວທ
4
ບົດສະຫຼຸບ ເດຶອນກັນຍາ ແລະ ແຜນການ ເດືອນຕຸລາ 2022 ກະຊວງ ຖວທ
5
ບົດສະຫຼຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ແຜນວຽກປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2022
6
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ສິງຫາ ແລະ ແຜນກາານເດືອນ ກັນຍາ 2022 ກະຊວງ ຖວທ
7
ບົດສະຫຼຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ ແລະ ແຜນຈຸດສຸມ ເດືອນ ສິງຫາ 2022 ຫະຊວງ ຖວທ
8
ບົດສະຫຼຸບ ເດືອນ 6 ແລະ ແຜນ ເດືອນ 7 ປີ 2022
9
ບົດສະຫຼຸບ ເດຶອນພຶດສະພາ ແລະ ແຜນການ ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ກະຊວງ ຖວທ
10
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ເມສາ ແລະ ແຜນການ ເດດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ກະຊວງ ຖວທ
11
ບົດສະຫຼຸບເດືອນມີນາ ແລະ ແຜນການເດືອນ ເມສາ 2022 ກະຊວງ ຖວທ
12
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ກຸມພາ ແລະ ແຜນເດືອນມີນາ 2022ກະຊວງ ຖວທ
13
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ພະຈິກ ແລະ ແຜນເດືອນ ທັນວາ 2021 ຖວທ
14
ບົດສະຫຼຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ ແລະ ແຜນຈຸດສຸມ ເດືອນພະຈິກ2021
15
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ທັນວາ 2020 ແລະ ແຜນເດືອນ ມັງກອນ 2021
16
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ພະຈິກ ແຜນເດືອນ ທັນວາ ປີ2020
17
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ຕຸລາ ແຜນເດືອນ ພະຈິກ ປີ2020
18
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ກັນຍາ ແຜນເດືອນ ຕຸລາ ປີ2020
19
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ສິງຫາ ແຜນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020
20
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ກໍລະກົດ ແຜນເດືອນ ສິງຫາ ປີ2020
21
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ ແຜນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ2020
22
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ4,5 ແລະ ແຜນເດືອນ6 ປີ 2020
23
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 2 ແລະ ແຜນເດືອນ 3 ປີ 2020
24
ບົດສະຫຼຸບເດືອນມັງກອນ ແລະ ແຜນເດືອນກຸມພາ ປີ2020
25
ບົດສະຫຼຸບເດືອນທັນວາ 2019 ແລະ ແຜນເດືອນມັງກອນ2020
26
ບົດສະຫຼຸບເດືອນທັນວາ ແລະ ແຜນການເດືອນມັງກອນ 2019
27
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 10 ແຜນ ເດືອນ11 ປີ2019
28
ບົດສະຫຼຸບເດືອນກັນຍາ ແຜນ ເດືອນ ຕຸລາ ປີ2019
29
ບົດສະຫຼຸບເດືອນສິງຫາ ແລະ ແຜນເດືອນກັນຍາ ປີ2019
30
ບົດສະຫຼຸບເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ແຜນເດືອນສິງຫາ ປີ 2019
31
ບົດສະຫຼຸບເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ແຜນການ ເດືອນກໍລະກົດ 2019
32
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 5 ແຜນເດືອນ 6 ປີ 2019
33
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ເມສາ ແຜນເດືອນ ພຶດສະພາ 2019
34
ບົດສະຫຼຸບ ເດືອນມີນາ ແລະ ແຜນການເດືອນ ເມສາ 2019
35
ບົດສະຫຼຸບເດືອນກຸມພາ ແລະ ແຜນການເດືອນ ມີນາ 2019
36
ບົດສະຫຼຸບເດືອນມັງກອນ ແຜນເດືອນກຸມພາ ກະຊວງ ຖວທ ປີ 2019
37
ບົດສະຫຼຸບ ເດືອນພະຈິກ ແລະ ແຜນການເດືອນທັນວາ ປີ 2018
38
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 9 ແຜນເດືອນ 10 ປີ 2018
39
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 8 ແຜນເດືອນ 9 ປີ 2018
40
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 7 ແຜນເດືອນ 8 ປີ 2018
41
ບົດສະຫຼຸບເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ແຜນເດືອນກໍລະກົດປີ 2018
42
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 5 ແຜນເດືອນ 6 ປີ 2018
43
ບົດສະຫຼຸບເດືອນເມສາ ແຜນ ເດືອນພຶດສະພາ 2018
44
ສະຫຼຸບເດືອນ 7 ແລະ ແຜນເດືອນ 8 ປີ 2017
45
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 6 ແລະ ແຜນເດືອນ 7 ປີ 2017
46
ສະຫຼຸບເດືອນ 5 ແລະ ແຜນຈຸດສຸມເດືອນ 6 ປີ 2017
47
ສະຫຼຸບເດືອນ 3 ແລະ ແຜນເດືອນ 4 ປີ 2017
48
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ 2 ແລະ ແຜນເດືອນ 3 ປີ 2017
49
ບົດສະຫຼຸບເດືອນ ເມສາ ແລະ ແຜນການເດຶອນ ພຶດສະພາ 2021