ວິໄສທັດ: ວຽກງານເສນາ

ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັັດຕັ້ງ ທັງສຸນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ກະທັດຫັດ ແລະ ທັນສະໄໝ.ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ ຢ່າງມີິວິທະຍາສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໂດຍມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ

ພັດທະນາສື່ມວນຊົນລາວໃຫ້ກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ-ທັນເຫດການ, ເປັນກະບອກສຽງອັນແຫຼມຄົມຂອງພັກ-ລັດ ທາງລວງເລີກ ແລະ ລວງກວ້າງ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫັນໄປສູ່ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ. ພົວພັນເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບເວທີສື່ມວນຊົນສາກົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມີບຸກຄະລະກອນ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສື່ມວນຊົນລາວ ສົມຄຸ່ກັບຍຸກສະໄໝ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານວັດທະນະທໍາ

ສຶບຕໍ່ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ສຶບທອດ, ຟື້ນຟູ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງ, ພັດທະນະອະລະຍະທໍາທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຸ່ນຄ່າວັດທະນະທໍາ ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ສະກັດກັ້ນສີ່ງຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ.ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທໍາໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຢ່າງຍຶນຍົງ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງຕາມທິດສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດນໍາໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ມະຕິ(23) ເອກະສານມະຕິ(23) ເອກະສານ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1
ມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກຕໍ່ວຽກງານວັດທະນະທຳໃນໄລຍະໃໝ່
2
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ
3
ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອ1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີIX ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ 201-2025
4
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສູນກາງຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ( ສະໄໝ V)
5
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ5 ( ສະໄໝທີ V) ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
6
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ (ສະໄໝທີ V)
7
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 7(ສະໄໝທີ VI)
8
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 7 (ສະໄໝທີ IX) ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
9
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 9 (8ສະໄໝທີ VI)
10
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 4 ( ສະໄໝທີ VI)
11
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 3 (8ສະໄໝທີ VIII)
12
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 3 ( ສະໄໝທີ IX)
13
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ11( ສະໄໝທີIX) ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
14
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ9( ສະໄໝທີIX) ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
15
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ10( ສະໄໝທີIX) ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
16
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 13 ( ສະໄໝທີ 6)
17
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 3 ( ສະໄໝທີ 7)
18
ມະຕິກອງປະຊໍຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 4 ( ສະໄໝທີ8)
19
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
20
ມະຕິຂອງກົມການເມືອງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ້າພັດທະນາ
21
ມະຕິກອງປະຊຸໃສະໄມສາມັນເທື່ອທີ10 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ7
22
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍແຜນພັດທະນາ 2021
23
ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ